Please confirm your location here

ENGLISH | SVENSKA

Important notice

Due to legal restrictions, the information on this part of the website is not directed to or accessible for certain persons. We kindly ask you to review the following information and provide the following confirmation each time you wish to be granted access to this part of the website.

The information on this part of the website is pertaining to an offer, which is not being made to persons whose participation in the offer requires that an additional offer document or prospectus be prepared or registration effected or that any other measures be taken in addition to those required under Swedish law (including the Swedish Takeover Rules) (the “Offer”).

The distribution of the information on this part of the website and any related Offer documentation in certain jurisdictions may be restricted or affected by the laws of such jurisdictions. Accordingly, the information on this part of the website must not be mailed or otherwise forwarded, distributed, sent, reproduced or made available in, into, to or from any jurisdiction, or any person living in any jurisdiction, in which the making of the Offer requires that an additional offer document or prospectus be prepared or registration effected or that any other measures be taken in addition to those required under Swedish law (including the Swedish Takeover Rules) or where it would contravene applicable laws or regulations in such jurisdiction, including, but not limited to, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland and South Africa (“Restricted Jurisdictions”), and does not constitute an offer or solicitation to acquire, sell, subscribe or exchange securities, to persons in Restricted Jurisdictions.

The Offer is not being made, and the information on this part of the website may not be distributed, directly or indirectly, nor will any tender of shares be accepted, nor will any shares be transferred, from or on behalf of holders, by use of mail or any other means or instrumentality of interstate or foreign commerce, or of any facilities of a national securities exchange, in or into, any Restricted Jurisdiction, or to any person located in or being a resident in or citizen of a Restricted Jurisdiction. This includes, but is not limited to, facsimile transmission, electronic mail, telex, telephone, the internet and other forms of electronic transmission.

This offer document is not being, and must not be, directly or indirectly, sent to shareholders with registered addresses in any of the Restricted Jurisdictions. Banks, brokers and other institutions holding nominee-registered shares on behalf of persons in Restricted Jurisdictions may not forward the offer document or any other document received in connection with the Offer, or otherwise make the Offer available, to such persons. Persons who receive this communication (including, without limitation, nominees, trustees and custodians) and are subject to the law of any such jurisdiction will need to inform themselves about, and observe, any applicable restrictions or requirements. Any failure to do so may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. Shurgard, to the fullest extent permitted by applicable law, disclaims any responsibility or liability for the violations of any such restrictions by any person. Any purported a,cceptance of the Offer resulting directly or indirectly from a violation of these restrictions may be disregarded. No consideration will be delivered under the Offer in or into any Restricted Jurisdiction.

Notwithstanding the foregoing, Shurgard reserves the right to permit the Offer to be accepted by persons not resident in Sweden if, in its sole discretion, Shurgard is satisfied that such transaction can be undertaken in compliance with applicable laws and regulations.

The Offer and related Offer documentation are governed by and construed in all respects in accordance with the substantive laws of Sweden. Any disputes regarding the Offer, or which arises in connection with the Offer, shall be settled exclusively by Swedish Courts, and the City Court of Stockholm (Sw. Stockholms tingsrätt) shall be the court of first instance.

The offer document has not been produced by, and has not been approved by, an “authorised person” for the purpose of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 (“FSMA”). The communication of the offer document to persons in the United Kingdom is exempted from the restrictions on financial promotion in section 21 FSMA on the basis that it is a communication by or on behalf of a body corporate which relates to a transaction to acquire shares in a body corporate and the object of the transaction may reasonably be regarded as being the acquisition of day to day control of the affairs of that body corporate within article 62 (sale of a body corporate) of the FSMA 2000 (Financial Promotion Order 2005).

As a result of the restrictions set out above, this part of the website may not be accessed by persons who are resident or located in Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, South Africa or any other Restricted Jurisdiction.

By clicking “I accept” below, you confirm that you have read and accept the information regarding the Offer, the conditions and restrictions as set out above and that you are not resident or located in Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, South Africa or any other Restricted Jurisdiction. If you are resident or located in a Restricted Jurisdiction or do not accept the above terms, you must click “I do not accept”.

SVENSKA | ENGLISH

Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till den här delen av hemsidan.

Informationen på den här delen av hemsidan är hänförlig till ett erbjudande, vilket inte riktar sig till personer vars deltagande i erbjudandet kräver att en ytterligare erbjudandehandling eller prospekt upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag (inklusive takeover-reglerna) (”Erbjudandet”).

Distribution av informationen på den här delen av hemsidan och dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Informationen på den här delen av hemsidan får således inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras, sändas, reproduceras eller uppvisas, inom, in i, till eller från någon jurisdiktion, eller någon person bosatt i någon jurisdiktion, där Erbjudandet kräver att en ytterligare erbjudandehandling eller prospekt upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag (inklusive takeover-reglerna) eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler i en sådan jurisdiktion, inklusive, men inte begränsat till, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz och Sydafrika (”Begränsade Jurisdiktioner”) och utgör inte ett erbjudande om, eller uppmaning att, förvärva, överlåta, teckna eller byta värdepapper, till personer i Begränsade Jurisdiktioner.

Erbjudandet lämnas inte, och informationen på den här delen av hemsidan får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från, och inga aktier överlåtas, av eller på uppdrag av aktieägare, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, varken av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, i eller till, någon Begränsad Jurisdiktion, eller till någon person bosatt i eller medborgare i en Begränsad Jurisdiktion. Detta inkluderar men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet samt andra former av elektronisk överföring.

Erbjudandehandlingen skickas inte, och får inte skickas, varken direkt eller indirekt, till aktieägare med registrerade adresser i någon av de Begränsade Jurisdiktionerna. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Begränsade Jurisdiktioner får inte vidarebefordra Erbjudandet, eller till Erbjudandet relaterade dokument, eller på annat sätt göra Erbjudandet tillgängligt för sådana personer. Personer som mottar sådan kommunikation (inklusive, men inte begränsat till, institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier, förvaltare och förmyndare) och omfattas av lagen i ett sådant land är skyldiga att informera sig om, och iaktta, sådana restriktioner eller krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i ett sådant land. Shurgard frånsäger sig, i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, allt ansvar för brott mot sådana restriktioner av någon person. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende.
Oaktat det föregående förbehåller sig Shurgard rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om Shurgard, efter egen bedömning, bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Erbjudandet och dokument hänförliga till Erbjudandet ska regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist rörande, eller som uppkommer med anledning av, Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Erbjudandehandlingen har inte upprättats av, och inte godkänts av, en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 av UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Spridningen av erbjudandehandlingen till personer i Storbritannien är undantagen från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion att förvärva aktier i en juridisk person, och att transaktionens ändamål rimligen kan betraktas som förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet i enlighet med artikel 62 (försäljning av en juridisk person) i FSMA 2000 (Financial Promotion Order 2005).

Ovan nämnda begränsningar innebär att den här delen av hemsidan inte får besökas av personer som är bosatta eller befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller någon annan Begränsad Jurisdiktion.

Genom att klicka på ”Accepterar” nedan bekräftar du att du har läst och accepterar ovanstående information rörande Erbjudandet, villkoren och begränsningarna samt att du inte är bosatt eller befinner dig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller någon annan Begränsad Jurisdiktion. Om du är bosatt eller befinner dig i en Begränsad Jurisdiktion eller inte accepterar villkoren ovan, måste du klicka på ”Accepterar inte”.

 

Due to applicable legal restrictions, electronic versions of these materials are not directed at or accessible by persons located in Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, South Africa. We apologise for any inconvenience this may cause.

Return to home page

Due to applicable legal restrictions, electronic versions of these materials are not accessible. We apologise for any inconvenience this may cause.

Return to home page