Sekretess- och cookiepolicy

Shurgards integritetspolicy

Denna policy informerar dig om den personliga information som vi samlar in från dig, hur vi använder denna information och dina rättigheter avseende de personuppgifter vi sparar om dig.

Denna policy gäller från och med 25 maj 2018.

1. Vilka vi är

Shurgard Europe VOF ("Shurgard" eller "vi") är ett företag med säte på Breedveld 29, 1702 Dilbeek, Belgien och registrerat i Crossroads Bank for Enterprises under registreringsnummer 0884.371.665.

Som registeransvariga respekterar vi din rätt till integritet och behandlar endast personuppgifter som du lämnar till oss i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och enligt beskrivningen i denna policy. (Tillämpliga dataskyddslagar omfattar (i) Dataskyddsförordningen (förordning 2016/679) ("GDPR"), och (ii) alla andra befintliga eller nya tillämpliga lagar som berör eller påverkar behandlingen av information om en fysisk person och integritet).

Om du har några frågor om hur vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter, eller om du har några andra integritetsrelaterade frågor, kan du e-mejla till oss via dataprotection@shurgard.eu.

2. De personuppgifter vi samlar om dig

Vi samlar in personuppgifter om dig (till exempel ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, betalningsuppgifter) när du anmäler dig för att delta i eller tar emot en tjänst från oss, t.ex. en begäran om att ”ringa tillbaka”, om att få en offert eller reservera en enhet online, eller ansikte mot ansikte om du kommer till vår lageranläggning för att skriva ett avtal.

Vi samlar även in personuppgifter när du kontaktar oss, ger oss feedback eller fyller i kundundersökningar.

Vår webbplats använder även cookies (se avsnittet ”Användningen av cookies” nedan) och samlar in IP-adresser (vilket innebär ett nummer som unikt kan identifiera en viss dator eller annan enhet på internet). 

Vi samlar även personuppgifter om dig via våra webbplatser. Om du besöker våra lagerenheter kan vissa personuppgifter samlas in från övervakningsanordningar och system som intern-TV (CCTV) och dörröppningssystem i våra lagerutrymmen.

Vi kan övervaka och spela in kommunikation med dig (t.ex. telefonsamtal och e-postmeddelanden).  Vi gör detta för att kontrollera vår kundtjänsts kvalitet och för att utbilda våra operativa team.

3. Hur vi kan lagra och använda din information

Vi eller tredje parts databehandlare som agerar på vårt uppdrag (för ytterligare information om databehandlare som agerar på vårt uppdrag, se nedan under punkt 4) kan samla, lagra och använda dina personuppgifter som anges ovan för följande ändamål:

 1. för att identifiera dig och hantera alla konton du har hos oss,
 2. för att kontakta dig av skäl som är relaterade till den tjänst du har anmält dig för eller för att tillhandahålla information du har begärt,
 3. för att hantera betalningen för våra tjänster,
 4. för lösa tvister eller driva in förfallna betalningar,
 5. för att göra vår webbplats och dess innehåll tillgängligt för dig,
 6. för att utföra bokningar av lagerenheter du begärt via vår webbsida,
 7. för att besvara dina frågor online och tillhandahålla tjänster som du kan begära,
 8. när och i den mån du har gett oss ditt uttryckliga samtycke, för att förse dig med reklaminnehåll (via post, e-post eller SMS/MMS) eller för att inkludera dig i våra kampanjer och erbjudanden relaterade till våra produkter och tjänster,
 9. genomföra marknadsundersökningar,
 10. för att bättre förstå mönster som rör användningen av vår webbplats, via cookies, så att vi ytterligare kan förbättra våra produkter, tjänster och erbjudanden på våra webbsidor. För ytterligare information om cookies vi distribuerar på vår hemsida, se avsnittet ”Användningen av cookies” nedan,
 11. för att upptäcka och förebygga eventuella bedrägerier och/eller andra möjliga missförhållanden som kan äga rum vid våra lagerutrymmen,
 12. för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, såsom att motverka penningtvätt och finansieringskrav gällande terrorismbekämpning.

Vi behandlar dina personuppgifter för ovan angivna ändamål:

 • i den mån du har godkänt behandlingen (under 3.h och för de cookies som kräver samtycke enligt 3.i), ELLER
 • i den utsträckning som behandlingen är nödvändig för uppfyllandet av ett kontrakt som du är part i eller för att vidta åtgärder på din förfrågan innan du ingår ett avtal (under 3.a till och med 3.g), ELLER
 • i den utsträckning som behandlingen är nödvändig för Shurgards legitima intressen att kunna bedriva korrekt affärsverksamhet (under 3.k och 3.l) och för att ytterligare förbättra vårt produkt- och serviceutbud (under 3.i) och för de cookies som inte kräver samtycke under 3.j. För detta ändamål strävar vi efter att upprätthålla en rättvis balans mellan behovet av att bearbeta uppgifter och bevarandet av dina rättigheter och friheter, inklusive skyddet av din integritet.

4. Hur vi delar dina personuppgifter och vem vi delar dem med

4.1 Princip

Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller på annat sätt avslöja dina personuppgifter till någon tredje part, förutom enligt vad som beskrivs i denna policy.

4.2 Dotterbolag/anslutna företag och tredje parts behandlare

Vi kan lämna dina personuppgifter till Shurgards dotterbolag/anslutna företag och till tredje parts behandlare för att behandla personuppgifter på vårt uppdrag för de syften som anges ovan. Dessa parter är skyldiga att behandla sådan information utifrån våra instruktioner och i enlighet med Shurgards integritetspolicy.

De tredjepartsleverantörer till vilka vi kan lämna dina personuppgifter är:

 • tjänsteleverantörer som under kontrakt med oss stödjer vår affärsverksamhet, såsom tekniktjänster, bedrägeribekämpning, inkasso,
 • våra försäkringsbolag och försäkringsmäklare om du tar ut ett försäkringsskydd genom oss,
 • en person som du har namngivit som en person vilken vi kan kontakta för att diskutera ditt konto,
 • en person som är din agent eller representant, till exempel innehavaren av en fullmakt, en förmyndare eller en person som administrerar ett testamente,
 • en person som vi förhandlar med som en potentiell köpare av vår verksamhet eller egendom eller om vi föreslår att vi fusionerar vår verksamhet med ett annat företag.

4.3 Överensstämmelse med lagar och rättsliga förfaranden

Vi kan exponera dina personuppgifter när:

 • vi är skyldiga att göra det enligt tillämplig lag, för en statlig myndighet eller en brottsbekämpande myndighet i samband med en eventuell utredning för att förhindra eller identifiera olaglig verksamhet,
 • för att etablera eller utöva vår juridiska rättighet eller försvara oss mot rättsliga yrkanden,
 • för att utreda, förebygga eller vidta åtgärder mot olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri, situationer som innebär potentiella hot mot den fysiska säkerheten hos någon person, överträdelser av våra användarvillkor eller vad som annars krävs enligt lag.

4.4  Övrigt

Om en tredje part förvärvar all (eller i huvudsak all) vår verksamhet och/eller våra tillgångar, kan vi exponera dina personuppgifter för den tredje parten i samband med förvärvet.

5. Internationella överföringar

I samband med ovan nämnda ändamål försöker vi så mycket som möjligt att undvika överföring av personuppgifter som vi samlar från dig till tredje parts databehandlare som är placerade utanför EU.

När vi överför personuppgifter som vi samlar från dig till tredje parts databehandlare med placering i länder utanför EU och som inte erbjuder tillräcklig skyddsnivå säkerställer vi användningen av lämpliga verktyg för dataöverföring, enligt de standardavtalsklausuler som utfärdats av Europeiska kommissionen.

6. Cookies

Teknik som cookies, taggningar och skript används av oss och våra partner, samarbetspartner eller analytiker eller tjänsteleverantörer. Denna teknik används för att analysera trender, administrera vår webbplats, följa användarnas rörelser på vår webbplats och samla demografisk information om vår användarbas som helhet. Vi kan ta emot rapporter baserade på användningen av denna teknik från dessa företag på aggregerad basis.

Vi använder till exempel cookies för att komma ihåg användarnas inställningar (t.ex. språkinställningar). Användare kan kontrollera användningen av cookies på individuell webbläsarnivå. Om du avvisar cookies kan du fortfarande använda vår webbplats, men din möjlighet att använda vissa funktioner eller delar av vår webbplats kan vara begränsad.

Observera att blockering av cookies kan leda till en försämrad webbupplevelse, eftersom vi i så fall inte kan garantera fullständig funktionalitet.

För mer information om hur vi använder cookies och vilken information som samlas in med hjälp av cookies, se avsnittet ”Användningen av cookies” nedan.

7. Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som du förser oss med mot obehörig eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förstörelse, förlust eller skada, till exempel:

 • vi lagrar dina personuppgifter på säkra servrar, och
 • betalningsinformation krypteras på den säkra servern.

Medan vi kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att skydda dina personuppgifter, vidkänner  du att du är medveten om att användningen av internet inte är helt säker och att vi därför inte kan garantera säkerheten eller integriteten av personuppgifter som överförs från dig eller till dig via internet. Om du av någon speciell anledning känner oro för hur informationen om dig lagras, vänligen kontakta oss (se ”Hur kan du kontakta oss?” nedan).

8. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att spara dina personuppgifter i vårt system så länge som det är nödvändigt:

 • för oss att hantera den eller de tjänster du har anmält dig för,
 • för att uppfylla våra lagliga skyldigheter, lösa tvister och/eller uppfylla våra avtal.

9. Tredje parts webbplatser

Shurgards webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som drivs av tredje part.  Shurgards integritetspolicy gäller endast de personuppgifter som vi samlar in via vår webbplats och gäller inte andra webbplatser som vår hemsida kan vara länkad från, eller utan vår tillåtelse. Vi kan inte ansvara för personuppgifter som tredje part kan samla, lagra och använda via deras webbsida.  Du bör alltid noga läsa integritetspolicyen för varje webbplats du besöker.

Vi använder oss av GoCardless för att behandla dina direktavbetalningar. Mer information om hur GoCardless behandlar dina personuppgifter och dina dataskyddsrättigheter, inklusive din rätt att göra invändningar, finns via adressen https://gocardless.com/legal/privacy/

10. Vilka rättigheter har du?

Som registrerad har du följande rättigheter:

 1. rätt till åtkomst till personuppgifter som vi sparat om dig,
 2. rätt att be oss uppdatera eller korrigera eventuella föråldrade eller felaktiga personuppgifter som vi sparat om dig,
 3. där behandlingen är baserad på ditt samtycke, rätt att återkalla samtycket när som helst, utan att detta påverkar lagenligheten i behandlingen baserad på samtycket innan det återkallades,
 4. rätt att radera när villkoren i artikel 17 i GDPR är uppfyllda,
 5. rätt att begränsa behandlingen när villkoren i artikel 18 i GDPR är uppfyllda,
 6. rätt till dataöverföring, förutsatt att villkoren i artikel 20 i GDPR gäller dig,
 7. rätt att invända mot behandling av personuppgifter om dig, förutsatt att villkoren i artikel 21 i GDPR är uppfyllda,
 8. rätt att inkomma med klagomål till en tillsynsmyndighet, samt
 9. rätt att välja bort eventuell direktmarknadsföring som vi (med ditt samtycke) kan skicka dig.

(Med undantag för avsnitt 10.h i denna policy), kan du utöva dessa rättigheter när som helst genom att e-mejla oss via dataprotection@shurgard.eu.

11. Uppdateringar av Shurgards integritetspolicy

Denna policy kan uppdateras regelbundet för att återspegla förändrad praxis gällande personuppgifter. Du bör kontrollera denna policy ibland för att säkerställa att du är medveten om den senaste versionen.

12. Hur du kommer i kontakt med oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy och/eller hur vi samlar, sparar och använder dina personuppgifter kan du e-mejla oss via dataprotection@shurgard.eu.

Användning av cookies

Shurgard använder cookies som relateras till din åtkomst till webbplatsen, personliga inställningar och webbläsarbeteende, till exempel för att komma ihåg användarnas inställningar (t.ex. språkinställningar). Användare kan kontrollera användningen av cookies på individuell webbläsarnivå. Om du avvisar cookies kan du fortfarande använda vår webbplats, men din möjlighet att använda vissa funktioner eller delar av vår webbplats kan vara begränsad.

1. Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras på din dator av vår webbplats som du besöker. De innehåller viss information inklusive webbplatsens namn, kakans "livstid" och vissa siffror och nummer. 

2. Hur Shurgard använder cookies

Vi använder cookies på vår webbplats:

 • för att förbättra funktionaliteten på vår webbplats,
 • för att hjälpa oss att känna igen dig som en unik besökare när du återvänder till vår webbplats och tillåta oss att skräddarsy innehåll som matchar dina inställningar, och
 • för att möjliggöra för oss att skräddarsy annonser som matchar dina intressen eller för att undvika att visa dig samma annonser flera gånger, samt
 • för att sammanställa anonym, aggregerad statistik som gör det möjligt för oss att förstå hur användarna använder vår webbplats och för att hjälpa oss att förbättra strukturen på vår webbplats.

Cookies är inte skadliga för din dator. Om du föredrar det kan du ställa in din webbläsare för att acceptera eller vägra cookies. Observera att om cookies är inaktiverade så kan du kanske inte använda alla interaktiva funktioner på vår hemsida. Mer information om inaktivering av cookies finns på www.allaboutcookies.org.

Om du inte vill ta emot vissa kategorier av cookies på vår hemsida kan du när som helst ändra dina tillståndsinställningar via dina webbläsarinställningar. Detta påverkar endast framtida cookies. Om du vill ta bort cookies som du tidigare fått raderar du dem från webbläsarens cache-minne.

Tabellen nedan visar alla cookies vi och tredje part använder på vår hemsida:

Absolut nödvändiga cookies:

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. De är vanligtvis bara inställda som svar på åtgärder som du gjort som utgör en begäran om tjänster, till exempel inställning av dina personliga preferenser, inloggning eller fyllning av formulär. Du kan ställa in din webbläsare för att blockera eller varna dig om dessa cookies, men vissa delar av webbplatsen fungerar inte då. Dessa cookies lagrar inte någon personligt identifierbar information.

shurgard.be|
shurgard.dk |
shurgard.fr |
shurgard.de |
shurgard.se |
shugard.nl |
shurgard.co.uk
 • _dc_gtm_UA-3664993-6
 • __RequestVerificationToken
 • PHPSESSID
 • ASP.NET_SessionId
 • belgium#lang | denmark#lang | france#lang | germany#lang |sweden#lang | the-netherlands#lang | united-kingdom#lang
 • belgium#lang-last-visit | denmark#lang-last-visit | france#lang-last-visit | germany#lang-last-visit | sweden#lang-last-visit | the-netherlands#lang-last-visit | united-kingdom#lang-last-visit

Prestanda-cookies:

Dessa cookies tillåter oss att räkna besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra prestandan på vår webbplats. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökare flyttar runt på webbplatsen. All information som dessa cookies samlar är aggregerade och därför anonyma. Om du inte tillåter dessa cookies vet vi inte när du har besökt vår webbplats.

shurgard.be |
shurgard.dk |
shurgard.fr |
shurgard.de |
shurgard.se |
shugard.nl |
shurgard.co.uk
 • _ga
 • _gac_UA-3664993-6
 • _gat
 • _gat_UA-nnnnnnn-nn
 • _gid
 • _vis_opt_s
 • _vis_opt_test_cookie
 • _vwo_referrer
 • _vwo_sn
 • _vwo_uuid_v2
 • cto_bundle
 • pageviewCounter
 • pvc_visits[0]
 • SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE
 • SearchLocation
dnacdn.net
 • browser_data
feefo.com
 • __cfduid
liadm.com
 • lidid
revcontent.com
 • __ID
 • v1_151
simage2.pubmatic.com
 • f5_cspm
static.criteo.net
 • criteo_write_test
sync.outbrain.com
 • cookieJartestCookie
twiago.com
 • deuxesse_uxid

Riktade cookies:

Dessa cookies ställs in på vår webbplats av våra annonseringspartners. De kan användas av dessa företag för att skapa en profil av dina intressen och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. De lagrar inte direkt personlig information, men är baserade på unikt identifierande av din webbläsare och internet-enhet. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du att erfara mindre riktade annonser.

shurgard.be|
shurgard.dk |
shurgard.fr |
shurgard.de |
shurgard.se |
shugard.nl |
shurgard.co.uk
 • _fbp
 • _gcl_au
 • criteo_write_test
 • cto_tld_test
casalemedia.com
 • CMPS
 • CMRUM3
 • CMST
 • CMPRO
 • CMID
360yield.com
 • tuuid_
 • lu
 • tuuid
 • um
 • umeh
3lift.com
 • tlcookieable
 • tluid
addthis.com
 • na_id
 • ouid
 • uid
adnxs.com
 • uuid2
 • anj
adscale.de
 • uu
 • tu 
advertising.com
 • APID
contextweb.com
 • _dbefe
bidswitch.net
 • c
 • tuuid_lu
 • tuuid
bing.com
 • MUID
 • MUIDB 
bluekai.com
 • bku
 • bkdc
 • bkpa
criteo.com
 • uid
demdex.net
 • demdex
 • dpm 
doubleclick.net
 • IDE
 • test_cookie
facebook.com
 • fr
krxd.net
 • _kuid_
media.net
 • data-c
omnitagjs.com
 • ayl_visitor
openx.net
 • i
outbrain.com
 • criteo
 • obuid
pinterest.com
 • _pinterest_cm
 • __cfduid
plista.com
 • um
postrelease.com
 • opt_out
pubmatic.com
 • KRTBCOOKIE_244
 • KRTBCOOKIE_255
 • KRTBCOOKIE_256
 • KRTBCOOKIE_257
 • KRTBCOOKIE_265
 • KRTBCOOKIE_272
 • KRTBCOOKIE_273
 • KRTBCOOKIE_320
 • KRTBCOOKIE_321
 • KRTBCOOKIE_323
 • KRTBCOOKIE_745
 • KRTBCOOKIE_746
 • KRTBCOOKIE_747
 • KRTBCOOKIE_752
 • KRTBCOOKIE_97
 • PUBMDCID
 • PugT
rlcdn.com
 • pxrc
 • rlas3
sharethrough.com
 • stx_user_id
smartadserver.com
 • pid
 • csync
 • TestIfCookieP
smartclip.net
 • dspuuid
 • psyn
 • uuid
taboola.com
 • t_gid
 • taboola_vmp
tapad.com
 • TapAd_TS
 • TapAd_3WAY_SYNCS
 • TapAd_DID
teads.tv
 • tt_viewer
facebook.com
 •  
yahoo.com
 • B
 • APID
 • APIDTS
 • IDSYNC
yieldlab.net
 • id
youtube.com
 • YSC
 • GPS
 • VISITOR_INFO1_LIVE